Rekrutacja

Instytut Archeologii

Instytut prowadzi następujące studia z zakresu archeologii:
1. zawodowe I-go stopnia - LICENCJACKIE (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym - dziennym i wieczorowym),
2. uzupełniające II-go stopnia - MAGISTERSKIE (w trybie stacjonarnym - dziennym).

Instytut Archeologii UJ to najstarsza uniwersytecka placówka archeologiczna w Polsce. Od 1863 roku nieprzerwanie prowadzi działalność badawczą, dydaktyczną i popularyzatorską. Obecnie instytut prowadzi szereg prac wykopaliskowych w Polsce oraz poza jej granicami i kształci ponad 450 studentów w zakresie archeologii i dziejów cywilizacji starożytnych świata.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Studia etnologiczne i antropologiczne to szkoła krytycznego myślenia i twórczego działania, to nauka widzenia nieoczywistego w tym, co oczywiste i oczywistego w tym, co wydaje się egzotyczne, to rozumienie różnorodności ludzkich pomysłów na życie i nauka czerpania z nich wiedzy i inspiracji.

Poznacie mechanizmy działania kultury i społeczeństw w perspektywie lokalnej i globalnej, naturę etnograficznych badań terenowych (w kulturach nam bliskich i dalekich), nauczycie się analizy, rozumienia i wyjaśniania zjawisk społecznych i kulturowych.

Nasi studenci mają możliwość angażowania się w oryginalne projekty badawcze, realizowane zarówno w Europie, jak i poza nią, skupione wokół takich problemów jak np. źródła, użycia i interpretacje elementów "tradycji", jak procesy globalizacyjne, kwestie etniczności i nacjonalizmów, migracji i wielokulturowości, religii, ciała i medycyny, polityki i ekonomii widzianych z perspektywy kulturowej, wizualności, literatury czy sztuki, poznają też tajniki pracy muzealnej i kuratorskiej.

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa gwarantują zdobycie wiedzy, umiejętności i wrażliwości, które są niezbędne do wyjaśniania tego, co istotne, co współcześnie dzieje się na świecie, ale przede wszystkim uczą oprócz krytycznego myślenia, angażowania się w kluczowe społecznie debaty oraz przenoszenia myśli i złożonych idei na obraz (w szczególności filmowy) i tekst.

Po naszych studiach "nic już nie będzie oczywiste", a otaczająca rzeczywistość okaże się o wiele bardziej różnorodna i wielowymiarowa.

Instytut Historii

Na studiach dziennych I i II stopnia na kierunku historia wykłada ponad 70 uczonych. Zajęcia prowadzone są łącznie w ramach siedmiu specjalizacji/specjalności. Na specjalizacji nauczycielskiej (stopień I i II) kształci się przyszłych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Specjalizacja archiwistyka oraz zarządzanie dokumentacją przygotowują do pracy w różnego typu archiwach. Specjalność antropologia historyczna (stopień I i II) oferuje studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne w różnych dziedzinach obecności historii w sferze społecznej. Specjalizacja edytorska pozwala na zdobywanie wiedzy z zakresu edycji tekstów historycznych.

Instytut Historii Sztuki

Instytut Historii Sztuki prowadzi studia I stopnia na dwóch kierunkach: historii sztuki i ochrony dóbr kultury, a studia II stopnia na historii sztuki ze specjalizacjami: ogólną, kuratorską i ochrony dóbr kultury. Wysoki poziom zajęć gwarantują wykładowcy, prowadzący aktywną działalność naukową, doświadczeni specjaliści spoza uniwersytetu (m.in. zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytków, dyrektor krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, konserwatorzy, muzealnicy, specjaliści od fundraisingu), a także zapraszani wykładowcy zagraniczni. Podstawą studiów są zajęcia prowadzone w bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki (w muzeach, kościołach, pracowniach konserwatorskich), a także w trakcie ćwiczeń terenowych w Polsce i zagranicą. Bierzemy też udział w grantach badawczych i akcjach edukacyjnych poza uniwersytetem. Na obu kierunkach działają koła naukowe studentów, które aktywnie włączają się w życie środowiska akademickiego poprzez udział w konferencjach, organizowanie zajęć specjalistycznych czy udział w akcjach inwentaryzacji zabytków.

Instytut Judaistyki

Studia stacjonarne I stopnia w zakresie judaistyki oferują kursy poświęcone historii, kulturze, religii oraz literaturze żydowskiej od czasów biblijnych aż po współczesność, podstawy judaizmu, opis zwyczajów i tradycji żydowskich, program obejmuje również praktyczną naukę języków żydowskich - współczesnego języka hebrajskiego oraz języka jidysz. Studia stacjonarne II stopnia pogłębiają natomiast wiedzę z zakresu historii, kultury oraz literatury żydowskiej, judaizmu, relacji żydowsko-polskich, historii antysemityzmu, kontynuowana jest także nauka języków.

Dlaczego warto studiować judaistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim? Jesteśmy najstarszą jednostką uniwersytecką w Polsce zajmującą się studiami judaistycznymi. Zajęcia prowadzą uznani w swoich dziedzinach specjaliści. Umożliwiamy realizację praktyk studenckich w instytucjach zajmujących się tematyką żydowską. Zapewniamy dostęp do programów MOST i ERASMUS, które pozwalają realizować część studiów na renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych.

Instytut Muzykologii

W Instytucie Muzykologii UJ na studiach licencjackich i magisterskich można poznać historię, estetykę i teorię muzyki oraz zdobyć praktyczną wiedzę w dziedzinach:

  1. dziennikarstwo muzyczne,
  2. edytorstwo muzyczne,
  3. technologia informacyjna (IT) w muzykologii.

Studenci mogą odbywać terenowe praktyki etnomuzykologiczne, uczestniczyć w programie stypendialnym ERASMUS, mają również do dyspozycji jedną z najlepiej wyposażonych bibliotek muzycznych w Polsce z dostępem on-line do najważniejszych baz danych oraz do Biblioteki Nagrań Muzycznych.