Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Szkolenie BHP dla doktorantów I roku

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ obowiązek szkolenia w zakresie BHP dotyczy uczestników studiów doktoranckich wpisanych na I rok studiów z wyjątkiem tych doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie w Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie ostatnich pięciu lat. Zapis ten jest jednoznaczny z tym, że nie zwalnia ze szkolenia w UJ uczestnictwo w zajęciach na innych uczelniach, w ośrodkach szkolenia, zakładach pracy itp. Wszyscy doktoranci wpisani na pierwszy rok studiów są automatycznie zapisywani na szkolenie w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Szkolenie należy odbyć i przystąpić do zaliczenia w terminie 29 listopada – 19 grudnia 2017 roku

Informacje dotyczące szkolenia BHP dostępne są pod adresem www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/studentow

Konwersatorium dla doktorantów I roku

Techniki przeszukiwania humanistycznych baz danych - zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku studiów, czas trwania: 15 godzin, forma zajęć: konwersatorium, zajęcia zakończone zaliczeniem

Zajęcia rozpoczną się 16 listopada (czwartek) o godzinie 17:00 w Instytucie Historii UJ (ul. Gołębia 13), sala nr 212. 

W systemie USOS zostali Państwo już zapisani na kurs. Prosimy o dokonanie podpięcia zajęć do kodu etapu i kodu cyklu etapu.

Przedmiot wybrany

W II semestrze roku akad. 2017/18 - w ramach przewidzianego programem studiów doktoranckich przedmiotu wybranego zakończonego egzaminem - odbędą się dwa wykłady (w wymiarze 30 godzin każdy) organizowane przez Wydział:

1. Wykład z filozofii, prowadzący: dr hab. Jacek Widomski

2. Wykład z historii sztuki (Historia sztuki ogrodowej), prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Bałus

Szczegóły dotyczące terminów oraz miejsca wykładów zostaną podane w późniejszym terminie. 

Powyższe dwa wykłady nie są obligatoryjne i zgodnie z programem studiów doktorant może uczęszczać na inne zajęcia, spełniające wymogi zaliczenia przedmiotu wybranego w wymiarze 60 godzin.

Konwersatorium z technik prezentacji audiowizualnych

Obowiązkowy na II roku studiów doktoranckich przedmiot "Konwersatorium z technik prezentacji audiowizualnych" odbędzie się w II semestrze roku akademickiego 2017/18. Zajęcia poprowadzą dr Piotr Kołodziejczyk i dr Michał Kasiński. Informacja o szczegółach zajęć (terminy, miejsce i godzina) zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Ubezpieczenie doktorantów

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. Wymagane dokumenty:

 • • dowód osobisty,
 • • ważna legitymacja.

Doktoranci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów. Wymagane dokumenty:

 • • aktualny paszport,
 • • zaświadczenie o polskim pochodzeniu,
 • • ważna legitymacja,
 • • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • • karta mieszkańca DS lub dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Krakowa.

Ubezpieczony przez uczelnie doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci). Wymagane dokumenty:

 • • dowód osobisty współmałżonka,
 • • akt małżeństwa,
 • • akt urodzenia dziecka,
 • • PESEL dziecka.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta, jest druk ZUS ZZA. 

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Sekcję ds. Rozliczeń i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów, ul. Straszewskiego 25, pokój nr 3, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. od 10-tej do 14-tej.

Stypendia socjalne

W roku akademickim 2016/17 przy składaniu wniosków o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów obowiązuje nowy wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach.

Wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach

Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach