Przewód doktorski

Procedura obowiązująca na Wydziale Historycznym UJ od 17 lutego 2017

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (j.t. Dz.U. 2016, poz. 882 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Tok studiów doktoranckich (akty prawne opublikowane na stronie Działu Nauczania UJ)

Szczegółowy opis trybu postępowania

Egzamin z języka obcego w przewodzie doktorskim

Dokumenty konieczne do wszczęcia przewodu doktorskiego na Wydziale Historycznym UJ (komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie, w białej wiązanej teczce, nie później niż 10 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału):

1) podanie do Dziekana Wydziału Historycznego UJ z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski; W podaniu kandydat podaje nazwisko promotora oraz proponowany temat rozprawy doktorskiej;

2) kopię lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w Ustawie (oryginał dokumentu do wglądu);

3) konspekt pracy doktorskiej;

4) opinię opiekuna naukowego o kandydacie 

5) zgodę pracownika naukowego na objęcie funkcji promotora

6) życiorys naukowy kandydata;

7) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1);

8) druk: Otwarcie przewodu doktorskiego, w formularzu kandydat podaje m.in. proponowany temat rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej (załącznik nr 2);

9) wykaz prac naukowych;

10) kserokopię dowodu osobistego (oryginał dowodu do wglądu);

11) oświadczenie (załącznik nr 3);

12) oświadczenie (załącznik nr 4); oświadczenie obowiązuje doktorantów Wydziału Historycznego UJ;

13) (opcjonalnie) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski;

14) (opcjonalnie) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (w przypadku, gdy kandydat ubiega się o zwolnienie z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego na podstawie posiadanego certyfikatu);

15) w przypadku przewodu „z wolnej stopy” - oświadczenie instytucji bądź samego kandydata o pokryciu kosztów przewodu.

Jeżeli kandydat uprzednio ubiegał się o nadanie stopnia doktora zobowiązany jest do podania informacji o przebiegu przewodu doktorskiego.

Procedura obowiązująca od 1 października 2013 roku do 16 lutego 2017

Procedura obowiązująca do 30 września 2013 roku