Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewód doktorski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewód doktorski

Procedura obowiązująca na Wydziale Historycznym UJ od 17 lutego 2017

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (j.t. Dz.U. 2016, poz. 882 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Tok studiów doktoranckich (akty prawne opublikowane na stronie Działu Nauczania UJ)

Szczegółowy opis trybu postępowania

Dokumenty konieczne do wszczęcia przewodu doktorskiego na Wydziale Historycznym UJ

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie, w białej wiązanej teczce, nie później niż 10 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału.

1) podanie do Dziekana Wydziału Historycznego UJ z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski; W podaniu kandydat podaje nazwisko promotora oraz proponowany temat rozprawy doktorskiej;

2) kopię lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w Ustawie (oryginał dokumentu do wglądu);

3) konspekt pracy doktorskiej;

4) opinię opiekuna naukowego o kandydacie 

5) zgodę pracownika naukowego na objęcie funkcji promotora

6) życiorys naukowy kandydata;

7) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1);

8) druk: Otwarcie przewodu doktorskiego, w formularzu kandydat podaje m.in. proponowany temat rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej (załącznik nr 2);

9) wykaz prac naukowych;

10) kserokopię dowodu osobistego (oryginał dowodu do wglądu);

11) oświadczenie (załącznik nr 3);

12) oświadczenie (załącznik nr 4); oświadczenie obowiązuje doktorantów Wydziału Historycznego UJ;

13) (opcjonalnie) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski;

14) (opcjonalnie) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (w przypadku, gdy kandydat ubiega się o zwolnienie z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego na podstawie posiadanego certyfikatu);

15) w przypadku przewodu „z wolnej stopy” - oświadczenie instytucji bądź samego kandydata o pokryciu kosztów przewodu.

Jeżeli kandydat uprzednio ubiegał się o nadanie stopnia doktora zobowiązany jest do podania informacji o przebiegu przewodu doktorskiego.

Egzamin z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim

Formalności związane ze złożeniem rozprawy doktorskiej w dziekanacie

Procedura obowiązująca od 1 października 2013 roku do 16 lutego 2017

Szczegółowy opis trybu postępowania

Procedura obowiązująca do 30 września 2013 roku

Szczegółowy opis trybu postępowania