Regulamin studiów doktoranckich

Sprawozdanie roczne doktoranta (2016/17)

Szanowni Państwo,

w związku z nadchodzącym okresem składania sprawozdań z pracy i osiągnięć w roku akademickim 2016/17 przypominam, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich mają obowiązek złożyć w terminie do 30 czerwca br. następujące dokumenty:
- sprawozdanie z wykonania obowiązków (formularz sprawozdania za rok 2016/17 jest do pobrania na stronie Wydziału, zwracam uwagę na wprowadzone zmiany w stosunku do sprawozdań z lat poprzednich);
- opinię opiekuna naukowego lub promotora; 
- inne dokumenty (jeżeli są potrzebne w indywidualnym przypadku).

Doktoranci ubiegający się o przedłużenie studiów składają stosowne podanie. Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów zawiera: dane doktoranta (imię, nazwisko i numer PESEL) i uzasadnienie prośby. Do wniosku o przedłużenie dołącza się opinię opiekuna naukowego lub promotora.

Doktoranci ubiegający się o stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych muszą złożyć podania o stypendia również przed 30 czerwca.

Dokumenty muszą zostać dostarczone do Dziekanatu w tradycyjnej formie, czyli jako podpisane wydruki wraz z niezbędnymi załącznikami.

Przesunięcie, z uzasadnionych względów losowych lub naukowych, terminu składania sprawozdania i innych dokumentów do 30 września możliwe jest wyłącznie po złożeniu przez doktoranta pisemnego wniosku w tej sprawie (skierowanego do kierownika studiów doktoranckich) i po uzyskaniu zgody.

Osoby, które złożą sprawozdanie przed 30 czerwca, mogą złożyć uzupełnienie sprawozdania obejmujące okres od 1 lipca do 30 września. 

Doktoranci, którzy uzyskają zgodę na przedłużenie terminu składania sprawozdań po 30 czerwca oraz ci, którzy będą składali uzupełnienia sprawozdań za okres od 1 lipca do 30 września mogą złożyć podania o stypendia wraz ze sprawozdaniem/uzupełnieniem sprawozdania. 

dr hab. Wojciech Mruk
Kierownik studiów doktoranckich

 

Wzór sprawozdania doktoranta za osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2016/17