Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na rok akademicki 2017/18

Szczegółowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji, limitach oraz wymaganych dokumentach (www.erk.uj.edu.pl)

Informacje podstawowe

Dziedzina nauki
nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa
archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, nauki o sztuce

Typ studiów
trzeciego stopnia

Tryb studiów
stacjonarne

Języki wykładowe
polski, angielski

Terminy

Rejestracja
od 16.08.2017 do 06.09.2017

Potwierdzanie rejestracji - ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwalifikacyjnym w oparciu o dokumenty wymagane przy rejestracji
do 08.09.2017, do godz. 12:00

Egzaminy wstępne
od 13.09.2017 do 20.09.2017

Ogłoszenie listy rankingowej
25.09.2017

Wpisy na studia
od 26.09.2017 do 28.09.2017, jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie 29.09.2017

Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny na dowolnym kierunku.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby będące beneficjentami programu Diamentowy Grant, nieposiadające tytułu magistra, ale posiadające status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.

Dodatkowym warunkiem formalnym jest przedstawienie oświadczenia pracownika naukowego (członka Rady Wydziału Historycznego UJ) posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje drugiego stopnia lub dokumentu potwierdzającego bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznanego za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),

kserokopia suplementu do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku kserokopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny,

oświadczenie pracownika wydziału posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub osoby niebędącej pracownikiem wydziału upoważnionej przez radę wydziału, o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową,

opinia pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych, przygotowany według następującego wzoru,

zaświadczenie o ocenie z pracy magisterskiej lub uwierzytelniona kserokopia strony indeksu z wpisaną oceną za pracę magisterską. W przypadku jeśli system ocen jest odmienny od przyjętego w UJ, zaświadczenie powinno zawierać szczegółowy opis skali ocen obowiązującej na ukończonej uczelni,

konspekt planowanej rozprawy będący punktem wyjścia do realizacji badań prowadzonych w czasie studiów doktoranckich i zakończonych przygotowaniem pracy doktorskiej, przygotowany według następującego wzoru,

dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,

tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

Wynik kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o:

1. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0–50 pkt.);

2. ocenę na dyplomie (0–25 pkt.), na podstawie którego kandydat ubiega się o przyjęcie, przeliczoną na punkty według wzoru:(ocena)2;
W przypadku, gdy ocena na dyplomie wyrażona jest w skali innej niż od 2 do 5, stosuje się następujący wzór do jej przeliczenia:

p = [(ocena — min) / (max — min)] · 100

gdzie:
p – to wynik przeliczenia oceny do skali od 0 do 100;
ocena – to ocena na dyplomie uzyskana przez kandydata;
min – to minimalna (najgorsza) ocena w skali ocen obowiązujących w uczelni macierzystej kandydata;
max – to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej kandydata. 

Tak ustalony wynik p jest przyporządkowany do skali od 2 do 5, zgodnie z informacją podaną poniżej: 

Dla wyniku p obliczonego na podstawie wzoru przyporządkowuje się odpowiednio ocenę w skali od 2 do 5, gdzie:
100,00-83,67 − 5 
83,66-73,66 − 4,5 
73,65-57,00 − 4 
56,99-40,33 − 3,5 
do 40,32 − 3 

3. ocenę z pracy dyplomowej (0–25 pkt.), przeliczoną na punkty według wzoru: 
(ocena)2;

4. dodatkowe kryteria kwalifikacji: 
a) ocena konspektu planowanej rozprawy (0–15 pkt.);
b) drugi kierunek studiów ukończony z tytułem magistra (4 pkt.);
c) co najmniej 1 trymestr udokumentowanych studiów w zagranicznych ośrodkach naukowych (punktacji podlega wyłącznie jeden pobyt, 4 pkt.);
d) recenzowana publikacja książkowa o objętości minimum 6 arkuszy wydawniczych (punktacji podlegają wyłącznie trzy wskazane przez kandydata pozycje, 4 pkt. za każdą)*;
e) publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym z listy MNiSW lub w recenzowanym wydawnictwie zbiorowym (punktacji podlegają wyłącznie trzy wskazane przez kandydata pozycje, 3 pkt. za każdą)*;
f) publikacja artykułu w recenzowanym czasopiśmie spoza listy MNiSW (punktacji podlega wyłącznie jedna wskazana przez kandydata publikacja, 1 pkt.)*;
g) publikacja o charakterze popularnym (punktacji podlega wyłącznie jedna publikacja, 1 pkt.)*;
h) publikacja za granicą kraju studiów lub zamieszkania (punkty dodatkowe od d-g, 2 pkt. za każdą)*;
i) udział w konferencjach naukowych z referatem potwierdzony zaproszeniem i programem konferencji (punktacji podlegają wyłącznie trzy wskazane przez kandydata konferencje, 2 pkt. za każdą);
j) udział w konferencjach naukowych studenckiego ruchu naukowego z referatem potwierdzony zaproszeniem i programem konferencji (punktacji podlega wyłącznie jedna wskazane przez kandydata konferencja, 1 pkt.);
k) udział w projektach badawczych potwierdzony pismem kierownika projektu (punktacji podlega wyłącznie jeden wskazany przez kandydata projekt, 1 pkt.; wyjątkiem są beneficjenci programu Diamentowy Grant, którzy otrzymują 4 pkt. za grant);
l) udokumentowana znajomość więcej niż jednego języka obcego na poziomie C1 (2 pkt. za każdy język powyżej jednego).

* podpunkty od d-h dotyczą prac, które zostały opublikowane bądź przyjęte do druku. W przypadku prac przyjętych do druku konieczne jest przedstawienie zaświadczenia redakcji potwierdzającego ten fakt.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyznaje punkty za elementy, jak ocena na dyplomie, ocena z pracy dyplomowej oraz dodatkowe kryteria kwalifikacji opisane powyżej w punkcie 1.

Do etapu drugiego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, dopuszczeni zostają ci kandydaci, którzy w pierwszym etapie uzyskali największą liczbę punktów. Wymogiem formalnym uczestnictwa w dalszym etapie postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie więcej niż 0 pkt. z oceny konspektu planowanej rozprawy. Liczbę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu określa algorytm: X = L + (K — L) / 2, gdzie: X to liczba kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu, L to limit miejsc, K to liczba kandydatów na studia. Kandydatom niezakwalifikowanym do drugiego etapu ostateczny wynik kwalifikacji jest obliczany zgodnie ze wzorem: W1 · 50 / P, gdzie: W1 to wynik kandydata z pierwszego etapu, P to najniższy wynik z pierwszego etapu kandydata zakwalifikowanego do etapu drugiego. Kandydatom zakwalifikowanym do drugiego etapu przyznaje się 50 pkt. jako wynik pierwszego etapu. Nieprzystąpienie do drugiego etapu skutkuje przyznaniem kandydatowi z etapu drugiego wyniku punktowego równego 0 (zero).

Etap drugi, czyli rozmowa kwalifikacyjna, dotyczy problematyki związanej ze składanym przez kandydata konspektem planowanej rozprawy, wartości poznawczych przedstawionej koncepcji badań, umiejętności formułowania projektu badawczego, poziomu przygotowania kandydata do realizacji projektu oraz prezentacji dotychczasowych zainteresowań i osiągnięć badawczych. Ocena rozmowy jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez każdego z członków Zespołu Egzaminacyjnego. Wynik punktowy z drugiego etapu jest liczbą z przedziału 0–50 pkt. i jest wyznaczany na podstawie wzoru: W2 · 10, gdzie: W2 to ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

Obliczenie końcowego wyniku kwalifikacji

Ostateczny liczbowy wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i określaną dla wszystkich kandydatów według wzoru:

W = W1 + W2

gdzie:
W to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego;
W1 to wynik kandydata z pierwszego etapu;
W2 to wynik kandydata z drugiego etapu.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

do wglądu: dyplom potwierdzający kwalifikacje drugiego stopnia lub dokument potwierdzający bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),

do wglądu: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny (którego kserokopia została przesłana na etapie rejestracji),

trzy fotografie o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,

kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),

wnioski stypendialne – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyznanie stypendiów,

do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji elektronicznie lub dostarczonych w postaci kserokopii,

tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski zobowiązani są dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:

dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.

Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:

kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),

kserokopia dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego – nie dotyczy kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej,

kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu), lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,

kserokopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.