Stypendia

Dostępne stypendia

Studentom studiów doktoranckich przysługuje prawo ubiegania się o następujące świadczenia:

• Stypendium doktoranckie.

• Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

• Stypendia z funduszu pomocy materialnej, na które składają się: stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, stypendium dla osób niepełnosprawnych.

• Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

• Jednorazowa zapomoga, dla Doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Wszystkie wymienione stypendia oraz zapomoga losowa przyznawane są na wniosek doktoranta.

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

I. Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Wydziału Historycznego przyznawane jest:

a) studentom I roku na podstawie listy rankingowej powstałej w wyniku procedury rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pozycję na liście rankingowej wyznacza suma punktów uzyskanych w  I i II etapie rekrutacji na studia)

b) studentom lat wyższych na podstawie listy rankingowej opracowanej przez Kierownika Wydziałowych Studiów Doktoranckich i zweryfikowanej przez Komisję Doktorancką ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, powstałej w wyniku oceny osiągnięć doktoranta w danym roku akademickim.

II. Warunkiem otrzymania stypendiów jest:

a) złożenie podania o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz podania o zwiększenie stypendium doktoranckiego na dany rok akademicki

b) wysoka pozycja w rankingu punktowym, opracowanym według systemu punktacji ustalonym przez Radę Wydziału,

c) pozytywna opinia opiekuna naukowego/promotora

d) potwierdzony w sprawozdaniu doktoranta fakt terminowej realizacji programu Wydziałowych Studiów Doktoranckich.

III. Stypendia przyznawane są na 12 miesięcy (od października do września). Przyznanie stypendium w następnym roku akademickim jest uzależnione od ponownego spełnienia warunków określonych w punkcie II.

IV. O stypendia nie mogą ubiegać się:

a) doktoranci mający przedłużone studia po IV roku (nie dotyczy stypendium z dotacji projakościowej),

b) doktoranci, którzy do końca III roku studiów nie otworzyli przewodu doktorskiego.

1. Ranking poszczególnych lat zatwierdzany jest przez Komisję Doktorancką ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  za każdy rok akademicki w oparciu o roczne sprawozdanie ze studiów (z dokumentacją w załączeniu), składane przez każdego doktoranta.

2. Brak sprawozdania za dany rok akademicki, zgodnie z regulaminem studiów, jest podstawą do skreślenia z listy doktorantów Wydziału Historycznego.

3. Opracowane przez kierownika studiów listy rankingowe przedstawiane są Dziekanowi Wydziału Historycznego w terminie nie późniejszym niż 30 września każdego roku akademickiego.

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej należy złożyć do 30 czerwca w Dziekanacie Wydziału. Niezłożenie wniosku przez Doktoranta, skutkuje nieprzyznaniem stypendium, pomimo wysokiej pozycji na liście rankingowej.

Wzory wniosków do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (formularz)

Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego (formularz)

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów z funduszu pomocy materialnej

Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest:

• studentom I roku na podstawie listy rankingowej powstałej w wyniku procedury rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pozycję na liście rankingowej wyznacza suma punktów uzyskanych w I i II etapie rekrutacji na studia)

• studentom lat wyższych na podstawie listy rankingowej opracowanej przez Kierownika Wydziałowych Studiów Doktoranckich i zweryfikowanej przez Wydziałową Komisję Stypendialną, powstałej w wyniku oceny osiągnięć doktoranta w danym roku akademickim

Warunkiem otrzymania stypendium jest:

• Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb, a następnie złożenie go w formie papierowej w Dziekanacie Wydziału Historycznego. Jedynie wniosek wypełniony w systemie, a następnie złożony w formie papierowej u pracownika uważa się za złożony poprawnie. Termin składania wniosków dotyczy dokonania obydwu tych czynności i jest określony w regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej.

• Wysoka pozycja w rankingu punktowym, opracowanym według systemu punktacji ustalonego przez Radę Wydziału dla kryteriów przyjęć na studia doktoranckie.
Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na 9 miesięcy, można się o nie ubiegać co roku.

Zasady przyznawania stypendiów socjalnych

• Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb, a następnie złożenie go w formie papierowej wraz z załącznikami w Dziekanacie Wydziału Historycznego. Jedynie wniosek wypełniony w systemie, a następnie złożony w formie papierowej u pracownika uważa się za złożony poprawnie. Termin składania wniosków dotyczy dokonania obydwu tych czynności i jest określony w regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej.

Stypendium socjalne oraz zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki przyznawane jest na 9 miesięcy.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest maksymalnie na 9 miesięcy. Jeśli w trakcie semestru wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stypendium przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W roku akademickim 2016/17 przy składaniu wniosków o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów obowiązuje nowy wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach.

Wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach

Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach

Zasady oceny Doktorantów, przyjęte uchwałą Rady Wydziału Historycznego UJ w dniu 20 maja 2016 r.; obowiązują od roku akademickiego 2016/2017

1. Ranking poszczególnych lat zatwierdzany jest przez Komisję Doktorancką ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych za każdy rok akademicki w oparciu o roczne sprawozdanie ze studiów (z dokumentacją w załączeniu), składane przez każdego doktoranta.

2. Brak sprawozdania za dany rok akademicki, zgodnie z regulaminem studiów, jest podstawą do skreślenia z listy doktorantów Wydziału Historycznego.

3. Opracowane przez kierownika studiów listy rankingowe przedstawiane są Dziekanowi Wydziału Historycznego w terminie nie późniejszym niż 30 września każdego roku akademickiego.

4. Zasady klasyfikacji:

A. Warunkiem dopuszczenia do klasyfikacji jest pozytywna opinia opiekuna naukowego dotycząca postępów w realizacji pracy doktorskiej.

B. Pozycję w rankingu wyznaczają następujące składniki:

a. udział w dydaktyce szkoły wyższej (za 15 godzin zajęć przeprowadzonych 1,5 punktu; 30 godzin - 3 punkty; 60 godzin - 4,5 punktów; 90 godzin - 5 punktów; za każde 15 godzin hospitacji - 0,5 punktu),

b. prace naukowe opublikowane albo złożone do druku (za poświadczeniem redakcji)* w danym roku (ocena ilościowa jak w punkcie 5),

c. udział w konferencjach naukowych z referatem w danym roku (2 punkty za każdą + 2 punkty za udział w konferencji międzynarodowej z referatem w języku obcym),

d. udział w konferencjach ruchu naukowego studentów/doktorantów z referatem (1 punkt za każdą + 2 punkty za referat w języku obcym),

e. udział w pracach redakcyjnych (2 punkty za każdą publikację + 2 punkty za redakcję materiałów w języku obcym),

f. udział w realizacji projektu badawczego (6 punktów za indywidualny projekt doktoranta, gdzie doktorant jest kierownikiem grantu, 4 punkty za udział w grancie, kiedy doktorant jest jednym z wykonawców grantu, 2 punkty za każdy inny projekt + 2 punkty za projekt międzynarodowy),

g. ukończenie kolejnego kierunku studiów drugiego stopnia, zgodnych ze specjalizacją naukową, w czasie trwania studiów doktoranckich - 10 punktów.

5. Publikacje naukowe określone w punkcie 4, część B, litera b są oceniane według następującej skali:

a. recenzowana publikacja książkowa – 20 punktów za każdą

b. recenzowana publikacja książkowa ruchu naukowego studentów i doktorantów – 6 punktów za każdą

c. publikacja w recenzowanym czasopiśmie naukowym – punktacja według liczby punktów przyznanych czasopismu na liście MNiSW

d. publikacja w recenzowanym wydawnictwie zbiorowym (publikacja musi zawierać przynajmniej 10 000 znaków ze spacjami) – 4 punkty za każdą

e. publikacja naukowa w czasopiśmie spoza listy czasopism MNiSW (publikacja musi zawierać przynajmniej 10 000 znaków ze spacjami) – 2 punkty za każdą

f. publikacja o charakterze popularnym – 1 punkt za każdą, maksymalnie 3 punkty

Za każdą publikację w języku obcym, określoną w punkcie 5a-5e, przyznaje się dodatkowo 2 punkty.

Publikacja może być tylko raz oceniana w toku studiów: albo jako opublikowana, albo jako złożona do druku.